Πανευρωπα'ι'κή ημέρα αντίστασης και δράσης των συνδικάτων